Frequently asked questions

Here you can find answers to some of our most common questions.

General

Does the meal include lactose/gluten? / Inkluderer måltidet laktose/gluten?


Bidos: includes lactose but is gluten free Vegetarian soup: gluten and lactose free Please do not hesitate to contact us if you have any questions about the food ingredients. We would like to know about any food allergies beforehand. You can let us know via email info@tromsoarcticreindeer.com Bidos: inkluderer laktose, men er glutenfri Vegetarisk suppe: gluten og laktosefri Vennligst ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om matingrediensene. Vi vil gjerne vite om matallergi på forhånd. Du kan gi oss beskjed via e-post info@tromsoarcticreindeer.com
If I don't have time to join the tour can I come see the reindeer by myself? / Hvis jeg ikke har tid til å bli med på turen, kan jeg komme å se reinen av meg selv?


In order to come to our camp we require our guests to book one of our tours. We don’t have staff members at all times at the camp, therefore we can only receive visitors during the tours. For å komme til leiren vår krever vi at gjestene bestiller en av våre turer. Vi har ikke ansatte til enhver tid på leiren, derfor kan vi bare ta imot besøkende under turene.
Can I bring my own pets to the camp? / Kan jeg ta med mine egne kjæledyr til leiren?


Own pets are not allowed at the reindeer camp. We want to ensure the safety of our reindeer, as they might get scared of dogs at the camp. Egne kjæledyr er ikke tillatt på leiren. Vi ønsker å sikre reinsdyrets sikkerhet, da de kan bli redd for hunder i leiren.
Can I have a Vegetarian/Vegan meal? Kan jeg få et vegetarisk / vegansk måltid?


We have a vegetarian/vegan meal option which is a tomato based stew, with celery and vegetables. It is also cooked over the open fire and it is gluten and lactose free. We cook the food fresh every day and will also ask you at the camp again if you would like the vegetarian/vegan option so you will definitely get the right meal. Vi har et vegetarisk / vegansk måltid som er en tomatbasert lapskaus, med selleri og grønnsaker. Det tilberedes også over åpen ild, og det er gluten- og laktosefritt. Vi lager maten fersk hver dag og vil også spørre deg på leiren igjen om du vil
det vegetariske / veganske alternativet slik at du definitivt får riktig måltid.
Are you open in Spring/Summer? / Er du åpen om våren/sommeren?


Unfortunately we are closed from March to November. All our reindeer are running free in the mountains. I hope you can come back one day in the winter when we are open. The season opening and closing time also depend on the weather. Follow our updates on the website and social media to see when we open. Dessverre er vi stengt fra mars til november. Alle reinsdyrene våre løper fritt i fjellet. Jeg håper du kan komme tilbake en dag om vinteren når vi har åpent. Sesongens åpning og stengetid avhenger også av været. Følg oppdateringene våre på nettstedet og sosiale medier for å se når vi åpner.
Can I bring an assistance dog to the camp? / Kan jeg ta med en assistansehund til leiren?


Assistance dogs coming to the camp is not a problem. The only thing is that once in the camp, the dog should stay out of the fence where the reindeer are, so they don't get scared. Assistansehunder som kommer til leiren er ikke noe problem. Det eneste er at hunden i leiren skal holde seg utenfor gjerdet der reinen er, slik at de ikke blir redd.
What should I bring to the camp? / Hva skal jeg ta med til leiren?


Please bring warm clothes (at least two layers), gloves and hat and good winter boots. Vennligst ta med varme klær (minst to lag), hansker og lue og gode vinterstøvler.
Do you organize private tours? / Organiserer dere private turer?


Please call or send us an email info@tromsoarcticreindeer.com regarding the kind of private tour you would like to have and we will do our best to make this happen for you. Ja, vi organiserer også private turer. Vennligst kontakt oss på info@tromsoarcticreindeer.com med videre informasjoner og vi vil gjøre vårt beste for å organisere alt etter deres ønsker.
What language is spoken at the tour? / Hvilke språk som snakkes på turen?


The tours are usually held in English. Our guides also speak Norwegian. Some of our guides also speak other languages. In case you need translation to another language, please contact us. Vanligvis er språket som snakkes under turer engelsk. Våre guider snakker også norsk. Noen guider snakker også andre språk og hvis dere ønsker å ha oversettelse til et annet språk, kan dere kontakte oss.
Are pictures included in the tour? / Er bilder inkludert i turen?


You can take as many pictures as you wish with your own camera/phone, but we don’t provide pictures. Dere kan ta så mange bilder dere vil men dessverre tilbyr vi ikke noen bilder av turen.
Can I have an overnight experience? / Kan jeg overnatte på leiren?


Currently we don’t offer overnight experiences. For øyeblikket tilbyr vi ikke opplevelser over natten.

Sledding tour

Can a pregnant woman participate in reindeer sledding? / Kan jeg delta i sledding hvis jeg er gravid?


Pregnant women can participate in sledding. The sledding ride isn’t very fast paced, and the sleds are very steady. Det går fint å delta i sledding selv om du er gravid. Reinsdyr sledding er ikke veldig rask og sledene er veldig stødige.
Do you have blankets for the sledding tour? / Har dere tepper til sledding turen?


Yes, we have blankets for the guests for the sledding tour. Ja, vi har tepper til gjestene for sledding turen.
How many people sit in one sled? / Hvor mange som kan sitte i en slede?


Usually two people can sit in one sled, and if you have a small child with you, the child can sit with you in the sled. Vanligvis sitter to personer i en slede. Hvis du har en baby med, så kan barnet forstås sitte med deg.
What is the weight limit of one sled? / Hva er vektgrensen for en slede?


The maximum weight that a sled can take is 200 kg, but if there's heavy snow the maximum is 170 kg. Vektgrensen for en slede er 200kg, men hvis det finns tung snø so er grensen 170kg.

Families and children

Do you offer family discounts? / Tilbyr du familierabatter?


We do not offer family discounts. However, children under 6 years old can participate for free. Vi tilbyr ikke familierabatter. Barn under 6 år kan delta gratis.
Can I take a small child/baby with me to the tour? / Kan jeg ta med meg et lite barn/en baby på turen?


Small children are welcome to join tours as everyone else. Children under 6 years old can participate for free. Små barn er velkomne til å bli med på turer som alle andre. Barn under 6 år kan delta gratis.
Do I have to take a child seat with me for my baby? / Må jeg ta med meg barnesete til babyen min?


We always count the number of small children beforehand and ask the bus company to provide enough child seats for the bus. Hence, you do not need to take your own child seat with you. Nei, du trenger ikke ta med deg barnesete. Vi teller alltid antall små barn før turene og ber om nok barneseter fra busselskapet.

Transport and Pick-up

Can I drive to the camp? / Kan jeg kjøre til leiren?


You can drive to the camp with your own car. If you decide to use your own transport, you can choose that option when placing a booking.Please arrive half an hour later than the bus departure time. Then you will arrive at the same time as the other guests who are taking the bus and then it is easy for you to join the introduction, the reindeer feeding and then the Sami culture. The journey takes around 30 minutes from the city centre. Du kan kjøre til leiren med din egen bil. Hvis du bestemmer deg for å bruke din egen transport, kan du velge det alternativet når du bestiller. Vennligst ankom en halv time senere enn bussens avgangstid. Så kommer du til samme tid som de andre gjestene som tar bussen, og da er det lett for deg å bli med på introduksjonen, reinfôringen og deretter den samiske kulturen. Turen tar omtrent 30 minutter fra sentrum.
Can I choose a different pick up point? / Kan jeg velge et annet hentepunkt?


Due to scheduling, we can only offer pick up from Radisson Blu Tromsø or Tromsø Lodge & Camping. På grunn av planlegging kan vi bare tilby henting fra Radisson Blu Tromsø eller Tromsø Lodge & Camping.
How do I recognize the right bus and the guide at the pick up point? / Hvordan gjenkjenner jeg riktig buss og guide på hentestedet?


Our guides wear blue jackets with our logo on it and they will bring you to the right bus. Guidene våre har blå jakker med logoen vår, og de tar deg til riktig buss.